Ga door naar hoofdcontent
InformatieNEXPLOIT Cities

NEXPLOIT Cities

Leefbaarheid gaat over mensen en hun omgeving. In een leefbare stad staat de mens centraal. Een goed samenspel tussen de fysieke ruimte en de gebruikers vergroot de leefbaarheid van steden.

De samenleving is altijd in beweging. De manier waarop mensen wonen, werken, winkelen, recreëren en reizen, verandert voortdurend. Dat heeft effect op de gebouwde omgeving. De coronacrisis heeft laten zien hoezeer ontwikkelingen in de maatschappij van invloed kunnen zijn op het gebruik van onze omgeving. Veranderingen in ons leefpatroon zorgen ervoor dat we andere eisen aan onze woon- en werkomgeving stellen. De samenhang tussen verschillende functies in de steden, zoals wonen, werken, winkelen en recreëren, wordt daardoor steeds belangrijker.

Anderzijds kan de inrichting van de ruimte ook voorwaarden scheppen voor gewenst gebruik. Zo kan een aantrekkelijke omgeving ontmoetingen tussen mensen stimuleren. Herontwikkeling van binnensteden tot een ‘place to be’ voor iedereen draagt bij aan meer sociale cohesie. Meer leefbaarheid vraagt dus om toekomstgerichte keuzes en flexibiliteit, rekening houdend met groei en krimp, een daarop aangepast voorzieningenniveau en een goede bereikbaarheid voor verschillende vormen van vervoer.

De twee thema’s binnen NEXPLOIT cities zijn:

 

 1. Vergroten leefbaarheid van steden
 2. Gebruik van (informatie) technologie en Data

De opwarming van de aarde brengt grote uitdagingen met zich mee voor de stedelijke omgeving. Klimaatbestendig ontwikkelen van de gebouwde ruimte is nodig om voorbereid te zijn op klimaatproblemen als hitte, wateroverlast en droogte. Tegelijkertijd bieden ontwikkelingen als natuurinclusief bouwen ook kansen om de leefbaarheid van de gebouwde omgeving in zijn geheel te vergroten.

Om in te spelen op al deze ontwikkelingen zijn nieuwe technologie en datagebruik onmisbare hulpmiddelen. Het inzetten van informatietechnologie leidt tot meer inzicht en een betere aansluiting op alle wensen en eisen op het gebied van veiligheid, efficiency, effectiviteit en duurzaamheid.

Waar houden wij ons binnen dit thema mee bezig?

Vergroten leefbaarheid van steden

 • Verschillen in samenleving en maatschappij en hun effect op de gebouwde omgeving
 • Stimulatie van ontmoetingen en sociale cohesie door inrichting van de gebouwde omgeving
 • Klimaatbestendig ontwikkelen en realiseren van de gebouwde omgeving (SDG 13). Voorkomen en/of adaptatie van hittestress, wateroverlast en droogte
 • Binnenstedelijke herontwikkeling – ‘place to be’, samenhang tussen inrichting van ruimte en (gewenst) gebruik realiseren
 • Stedelijke ontwikkelingen realiseren met groei en krimp met passend voorzieningenniveau
 • Bereikbaarheid van steden en multimodialiteit (alle vormen van vervoer) mogelijk maken
 • Natuurinclusief bouwen om de integrale leefbaarheid van de gebouwde omgeving te vergroten

Gebruik van (informatie-) technologie en Data

 • Inzicht in nieuwe (informatie-) technologie en effecten op de samenleving
 • Inzet van nieuwe technologie (digitale stad) om (beter) te voldoen aan gebruikersbehoeften (veiligheid, efficiency, effectiviteit, duurzaamheid)